คลิก เพื่อลงทะเบียน

รู้จักกันก่อน

เราสอนอะไรบ้าง

หลักสูตรของที่นี่เป็นหลักสูตรแบบ Blog Course นั่นคือนักศึกษาจะได้ศึกษารายวิชานั้นจนจบเป็นรายวิชา ทำให้การเรียนการสอนของที่นี่มีความต่อเนื่องในการเรียนการสอน

Programmer

การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ C++, JAVA, PHP, HTML, SQL, JAVA SCRIPT, XML, ASP.NET และ ภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

Networking

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น การทำงานกับคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ Linux, Windows Server การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กร

Embedded System

การพัฒนาระบบแบบฝังตัวเช่น Andruino, Micro Controler สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบตรวจจับความชื้นในดิน ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในบ้าน รวมไปถึง Internet Of Things (IoT)

3D Animation

เรียนรู้ด้านการพัฒนาวิดีโอเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ รวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอ เพื่อใช้ในงานแอนิเมชั่น

" จงไขว่คว้าหาความรู้ให้มากที่สุด เพราะจะไม่มีใครพรากมันไปจากคุณได้ "

̶ Eben Upton (ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Raspberry Pi)