พันธกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

       พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
       พันธกิจที่ 2
เตรียมความพร้อมกำลังคน นักปฏิบัติการเข้าสู่การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0
       พันธกิจที่ 3
สร้างนักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี สู่ สถานประกอบการ
       พันธกิจที่ 4
วิจัยพัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและถ่ายทอดสู่สังคม