สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประถมนิเทศการออกฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม IT EXHIBITION 2020