ประมวลภาพการจัดกิจกรรม IT EXHIBITION 2020

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าศึกษาดูงาน