กรอกข้อมูลสิ่งประดษฐ์ปี 2561


หมายเหตุ
         ระดับ ปวช. จำนวนสมาชิกกลุ่ม ไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 โครงการ
         ระดับ ปวส. จำนวนสมาชิกกลุ่ม ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 โครงการ
         ระดับ ป.ตรี จำนวน 1 คน ต่อ 1 โครงการ