หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาศึกษา :
2 ปี
คุณสมบัติผู้เรียน : 
รับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าทั้งสายตรงและสายที่สองคล้องกัน
ลักษณะการเรียนการสอน : 
ทำการฝึกประสบการณ์จริง ทำงานจริง ในสถานประกอบการ จบแล้วมีงานทำ