หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 

ประเภทวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา :
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาศึกษา :
3 ปี
คุณสมบัติผู้เรียน : 
ระดับผู้จบการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
ลักษณะการเรียนการสอน : 
สร้างทางเลือกให้นักเรียน ค้นหาความถนัดของตนเองในด้าน
  1. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์       25%
  2. เทคโนโลยีระบบเครือข่าย         25%
  3. เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว  25%
  4. คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น  25%
ดาวน์โหลดหลักสูตร ปวช. 2552