หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาศึกษา :
2 ปี
คุณสมบัติผู้เรียน : 
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งสายตรงและสายที่สองคล้องกัน
ลักษณะการเรียนการสอน : 
สร้างทางเลือกให้นักเรียน ค้นหาความถนัดของตนเองในด้าน
ดาวน์โหลดหลักสูตร ปวส. 2557