หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
 

ประเภทวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา :
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน : นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระยะเวลาศึกษา :
2 ปี
คุณสมบัติผู้เรียน : 
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งสายตรงและสายที่สองคล้องกัน
ลักษณะการเรียนการสอน : 
สร้างทางเลือกให้นักเรียน ค้นหาความถนัดของตนเอง
ดาวน์โหลดหลักสูตร ปวส. 2563