img-thumbnail

อาจารย์ขวัญดารินทร์  จิตหาญ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์นิยม  ฉินตระกูล

อาจารย์ประจำ
สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์อโณทัย  เชี่ยวชาญ

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
img-thumbnail

อาจารย์ธฤต  ไชยมงคล

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์อนุชาติ  รังสิยานนท์

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
img-thumbnail

อาจารย์สมชาย  ใจกันทะ

อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์วันชัย วิเศษวงษา

อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ