img-thumbnail

อาจารย์นิยม  ฉินตระกูล

หัวหน้า
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์ขวัญดารินทร์  จิตหาญ

หัวหน้า
สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์อโณทัย  เชี่ยวชาญ

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
img-thumbnail

อาจารย์กัญญา  ทาระนัด

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์อนุชาติ  รังสิยานนท์

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
img-thumbnail

อาจารย์สมชาย  ใจกันทะ

อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์ชมพูเนกข์  ศิวะประสิทธิพร

อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

img-thumbnail

อาจารย์ศิริพงษ์  วงค์ปินใจ

อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ