ประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ประวัติของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

       สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งอยู่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 2177 089 มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา จัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ชื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
       พ.ศ. 2546 ตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 1 มีนาคม 2546 มีชื่อว่า “ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชาชีพ เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       พ.ศ. 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้ชื่อ “ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์” ขึ้นในปีการศึกษา 2555 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นเวลา 3 ปี
และเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       พ.ศ. 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้ชื่อ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)” ขึ้นในปีการศึกษา 2557 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิ ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ