วิสัยทัศน์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

        สถาบันแห่งการพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการบริการสังคมสู่ความเป็นเลิศ