เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา 2901-2132 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ผู้สอน อ.ขวัญดารินทร์  จิตหาญ

ดาวน์โหลด »