ฐานข้อมูลวิจัยฯ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายละเอียด »

เสนอหัวขัอวิจัยออนไลน์

ระบบเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยและสิ่งประดษฐ์ออนไลน์ สาขาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายละเอียด »

กรอกข้อมูลสิ่งประดิษฐ์

ระบบกรอกข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประกวดระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ

รายละเอียด »

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ระบบตรวจสอบสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

รายละเอียด »